Doarpsmienskip Mantgum

Wij behartigen de belangen van het dorp en die van haar inwoners in algemene zin en in het bijzonder met betrekking tot verkeersbeleid, verkeersveiligheid, algemene veiligheid, welzijn, volksgezondheid, onderwijs en kinderopvang, milieu, planologie, sport, recreatie en toerisme, cultuur, communicatie en dataoverdracht, integraal waterbeheer en waterschapsbelangen, voorzieningen en landschappelijk, cultuurhistorische – en stedenbouwkundige waarden. Ook kunnen wij in het kader van onze doelstellingen de aandacht richten over de grens van het dorp, indien aldaar zaken aan de orde zijn of komen, die gevolgen kunnen hebben voor het genoemde dorp en/of haar inwoners.

Vergaderen

Maandelijks (m.u.v. juli/augustus) worden tijdens de bestuursvergaderingen de actuele zaken die in het dorp spelen, behandeld. Daarnaast hebben we jaarlijks ambtelijk overleg met de gemeente, met de  vereniging uit het dorp, en de  Algemene Leden vergadering. Een keer per 2 jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats met de gemeente en bij buitengewone omstandigheden kan er tussentijds overleg zijn. De laatste vrijdag van januari wordt voor de 60plussers van DMS een avond georganiseerd. Meestal in de maand april wordt er een schoonmaakdag "Himmeldei" geregeld, waarbij de kinderen van groep 7/8 van de OBS de Gielguorde, Omrin, de Wietwetterklup en DMS betrokken zijn.

Bestuur
Voorzitter: Maaike Kuipers a.i.

Algemeen lid: André Talman

Secretaris: Tryntsje van der Galiën

Penningmeester: Roelf Vogelzang

De vereniging draagt de naam "Doarpsmienskip Mantgum" en heeft volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel en heeft haar zetel te Mantgum in de gemeente Leeuwarden. De vereniging is opgericht op 22 september 1960.

Statuten

In 2012 zijn de Statuten van Doarpsmienskip behoorlijk gewijzigd, met name zijn de doelstellingen gemoderniseerd en het Algemeen Bestuur is er niet meer in opgenomen. Voor de inhoud van het nieuwe Statuut zie onderstaand document.

Statuut Doarpsmienskip