Herdenking Mantgum/Skillaerd gaat niet door op 4 mei 2020

Helaas kan de herdenking dit jaar door de coronacrisis niet doorgaan. De werkgroep zal uit naam van iedereen zonder publiek een krans leggen.
Wel zal in Mantgum en Skillaerd de klok worden geluid.

Het nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt heel Nederland om op 4 mei de hele dag de vlag half stok te hangen om alle oorlogsslachtoffers te herdenken. En op 5 mei de vlag uit te steken om 75 jaar vrijheid te herdenken.

Wurkgroep 4 en 5 maaie Mantgum/Skillaerd

Schaal met bijzondere tulpen op Skillaerd geplaatst

Foto oorlogsgraven Skillaerd WA0097De gemeente Ljouwert hat hjoed (17 april) by de oarlochsgrêven op it tsjerkhôf fan Skillaerd in grutte skaal mei tulpen pleatst.
It binne bysûndere saneamde Freedom Flame tulpen.
Dizze tulpen binne spesjaal kweekt omdat we dit jier 75 jier frijheid betinke.

Wurkgroep 4 en 5 maaie Mantgum/Skillaerd,

Geen Meinummer van Mandeguod

Foar it maaie-nûmer fan Mandeguod wie net genôch kopij binnenkommen om in goed nûmer te meitsjen, reden foar de redaksje fan Mandeguod om gjin maaie-nûmer út te jaan. Om 1 juny hinne komt no de earstfolgjende Mandeguod út, mei uteraard ek de kopij dy't foar it maaienûmer ynstjoerd wie. De uterlike datum om kopij yn te stjoeren foar dit juny-nûmer is 14 maaie.

ALV Doarpsmienskip gaat niet door!

LOGO DMSDe Algemene ledenvergadering die gepland stond op 21 april a.s. gaat niet door. Zodra een nieuwe datum bekend is wordt deze gepubliceerd op deze site en in de Mandeguod.

Doarpsmienskip Mantgum