Woningbouw in Mantgum NIET op slot!

Bij sommige Mantgumers is er de zorg dat als de 12 woningen die aan het CPO zijn toegezegd worden gerealiseerd, overige woningbouw de eerste 10 jaar op slot zou zitten. Dit is niet het geval! Plannen die voorzien in een behoefte en die gedragen worden door de gemeenschap zijn voor de gemeente bespreekbaar. In de gemeente Littenseradiel was er sprake van een toewijzing van ongeveer 1 nieuwe woning per jaar. De gemeente Leeuwarden gaat hier anders mee om. Doarpsmienskip Mantgum heeft contact gehad met de gemeente en ons is het volgende meegedeeld:

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwerp volkshuisvesting

Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. De ontwerp volkshuisvestingsvisie ligt ter inzage van dinsdag 1 september tot en met woensdag 30 september. Om u hierover goed te kunnen informeren organiseren wij twee informatiebijeenkomsten op donderdag 10 en dinsdag 15 september (zie afbeelding).

Lees meer

Gezocht: Duurzame Denkers

De Friese Milieufederatie (FMF) is bezig met het opstellen van een nieuwe Meerjarenvisie 2021 – 2024. In deze visie staat haar visie en missie en de acties die ze komende jaren gaat ondernemen om Fryslân nog mooier en duurzamer te maken. Wij zoeken mensen die met ons mee willen denken en willen reflecteren op het nieuwe plan.

Wat zoeken wij:

Mensen die dit najaar 2x bij elkaar willen komen (digitaal of fysiek) om te reflecteren op de nieuwe Meerjarenvisie.
Mensen uit diverse geledingen uit de Friese samenleving: jong, oud, wetenschappers, kunstenaars. Alles kan, zolang ze zich maar betrokken voelen bij Fryslân en passie hebben voor duurzaamheid
Een groep van maximaal 10 mensen. Daarbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Lees meer

Sportmagazine Leeuwarden

Beste sportliefhebber,Sportblad

Met genoegen mag ik u de nieuwe zomereditie van het sportmagazine presenteren. Een magazine dat we voor de vierde keer in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden opstellen en uitbrengen. Het is één van de manieren waarop we de inwoners van de gemeente stimuleren tot een gezonde leefstijl. Iets wat juist in deze tijd extra belangrijk is.

Lees meer

Nieuwsbrief (3) Gemeente Leeuwarden

In deze Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van juni 2020 treft u de volgende onderwerpen aan:

  • Buurt- wijk- en dorpshuizen mogen weer open
  • Nieuwe vormen van overleg ontdekt in coronatijd
  • De Buurt- en dorpskamers
  • Energietransitie in elke wijk en dorp

Klik op de afbeelding voor de inhoud van de Nieuwsbrief van de Gemeente Leeuwarden.

Foto Nieuwsbrief 3 2020 juni 

MFC Wjukken vanaf 1 juni weer open

Na een sluiting van bijna 2,5 maand gaat de Wjukken weer open per 1 juni a.s. Zoals in de routekaart van de overheid is aangegeven mogen de terrassen, restaurants, café s, bioscopen, weer open voor maximaal 30 personen. Dit is inclusief personeel. Reserveren en gezondheidsvragen vooraf. Het bestuur van de Wjukken is zeer verheugd dat de Wjukken weer open kunnen en wij gaan er met de vrijwilligers alles aan doen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Lees meer

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mantgum 2.0  Nieuwsbrief nr. 6 | april 2020  

Met deze nieuwsbrief informeren wij iedereen graag over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond het CPO Mantgum 2.0. Het zijn bijzondere tijden waarin wij met zijn allen verkeren. Wij hopen dat iedereen gezond mag blijven. Binnen de richtlijnen proberen wij als bestuur door te werken aan de realisatie van onze plannen en zetten we vervolgstappen. Op dit moment werken wij aan het Beeld Kwaliteit Plan (BKP) en ontwerp-bestemmingsplan (BP), samen met de deskundigen van AXON adviseurs, N0.0rdpeil en Bugel Hajema.

Lees meer

BIJENFLINTERLINT NIJ BAARDERADIEL

BijenlintZaai, mensen, zaai! Juist in de anderhalvemetermaatschappij!!  Deze tijd hadden we volop willen zaaien met leerlingen van verschillende basisscholen. Maar door het coronavirus moet het even anders. Nu gaan de leden van het Burgerinitiatief BijenFlinterLint en Ecologisch Bermbeheer zelf aan de slag, in groepjes van twee. 

Vrijdag 1 mei wordt er ’s middags ingezaaid bij het tankstation bij Hoptille, bij Hesens,  langs het buitenom-pad in Mantgum (te beginnen om 16.00 uur bij bruggetje Hoxwier) , en langs het Mantgummer Nieuwland. We hopen dat dan over een week of zes iedereen – wandelend of fietsend - kan genieten van een kleurrijke bloemenzee!  Dit inzaaien is onderdeel van het BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer, een burgerinitiatief van vertegenwoordigers uit de tien dorpen van de oude gemeente Littenseradiel, die nu onderdeel zijn van de gemeente Leeuwarden. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! 

Lees meer

Update Coronavirus 30 april

De peuteropvang Pukkewjuk gaat vanaf dinsdag 12 mei weer open.

Geen meinummer van Mandeguod.

Geen herdenking Mantgum/Skillaerd 4 mei.

MFC Wjukken blijft in ieder geval voor alle activiteiten gesloten tot 1 juni 2020.

Het bloedprikken is op de maandagmorgen van 09.00 uur  - 09.15 uur tot nadere berichtgeving gestopt in MFC Wjukken.

KDV it Flinterke en BSO de Vrijbuiters Mantgum zijn alleen geopend voor NOODOPVANG voor ouders die in de vitale beroepen werken.

De HoxWiersterMerk (bloemen verkoop)  die op 12 mei gepland stond kan ook geen doorgang vinden.Het coronavirus in het kort.

Lees meer

Herdenking Mantgum/Skillaerd gaat niet door op 4 mei 2020

Helaas kan de herdenking dit jaar door de coronacrisis niet doorgaan. De werkgroep zal uit naam van iedereen zonder publiek een krans leggen.
Wel zal in Mantgum en Skillaerd de klok worden geluid.

Het nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt heel Nederland om op 4 mei de hele dag de vlag half stok te hangen om alle oorlogsslachtoffers te herdenken. En op 5 mei de vlag uit te steken om 75 jaar vrijheid te herdenken.

Wurkgroep 4 en 5 maaie Mantgum/Skillaerd