Inloop-informatie-avond CPO Mantgum 2.0 donderdag 27 augustus geannuleerd

In overleg met verschillende instanties heef het CPO bestuur besloten om de informatieavond   van donderdag 27 augustus 2020 niet door te laten gaan. Op basis van recent ontvangen informatie van de GGD Fryslân en de  Veiligheidsregio Fryslân in combinatie met de te verwachten opkomst kunnen we een veilige situatie voor de bezoekers niet garanderen.

Als bestuur willen we alle dorpsbewoners van Mantgum en belangstellenden de ruimte bieden om vragen te stellen over het CPO plan. Daarom zullen we in overleg met de betrokken instanties de komende dagen ons beraden wanneer- en op welke wijze we deze informatieavond vorm kunnen geven. Belangstellenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Ontwerp Volkshuisvestingvisie

Uitnodiging Volkshuisvesting 2020Vitale en veerkrachtige wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden. Dat is wat we willen bereiken met de volkshuisvestingsvisie. Een visie waarmee we als gemeente meer willen sturen op het sociale segment van de woningmarkt. Wat staat centraal in de ontwerpvisie? Een veilige, betaalbare en gevarieerde woonomgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een omgeving waarin iedereen, ongeacht zijn inkomen, een (t)huis kan vinden en niet je portemonnee bepaalt waar je woont. Een ongedeelde samenleving noemen we dat.

Lees meer

Beslútfoarming stipe oanfraach CPO

It bestjoer fan Doarpsmienskip Mantgum hat yn in brief oan de gemeente Ljouwert har stipe útsprutsen foar de ûntjouwing fan de plannen njonken de Wjukken. As bestjoer fertsjinwurdigje we de mienskip. Fanút de mienskip binne de folgjende stikken mei de winsken fan Mantgumers gearstalt. 

Enquête Woonbehoefte Mantgum

Yn 2014 hat de gemeente Littenseradiel har rapport “Uitkomst woonbehoefte onderzoek” presentearre. Dêr ha 226 minsken (fan de 512 útsette) op reagearre. Dermei kin sein wurde dat it representatief is. De algemiene konklusie út dit ûndersyk is, dat in grut part ynteresse hat yn nijbou yn Mantgum (33%). 4% (10 reaksjes) is tsjin nijbou en 1% (3 reaksjes) is tsjin útwreidingslokaasjes. 

Lees meer

Aanbieding training door Stichting Buitengewoon.nu

Wat een mooie initiatieven zien wij in de dorpen in de Gemeente Leeuwarden als wij jullie Facebookpagina's en websites bekijken. Prachtige plannen zijn er geschreven door de dorpen! Graag willen wij, Stichting Buitengewoonzijn.nu, jullie ondersteunen. Het valt niet altijd mee om vrijwilligers te vinden voor allerlei dorpsactiviteiten weten wij uit ervaring. Wij bieden een training aan voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden die ideeën hebben en willen leren hoe ze die ideeën kunnen omzetten in concrete activiteiten. De afgelopen jaren is deze training meerdere keren gegeven in Leeuwarden.

Lees meer

Het CPO en het bestuur van DMS, twee handen op één buik?

Als oprecht tegenstander van de plannen van het CPO houd ik bij wat er rond deze plannen gebeurt. In het ontwerpbestemmingsplan, dat nu ter inzage ligt, trof ik een brief aan van het bestuur van Doarpsmienskip waarin steun wordt uitgesproken voor deze plannen. De brief is opgesteld en verstuurd zonder dat de mienskip-zelf daarover is geraadpleegd. 

Dat mag natuurlijk niet. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud van de brief. Ik deel niet de mening van deze bestuursleden dat de plannen in lijn zijn met de dorpsvisie. Ik heb daarop gereageerd via de site van Mantgum, maar ik heb hierop geen antwoord gekregen.

Lees meer

Avondvliegen ter voorbereiding QRA Benelux

Jachtvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden gaan in de week van maandag 24 augustus tot en met donderdag 27 augustus 2020 tot uiterlijk 23.00 uur vliegen. Het trainen bij duisternis is noodzakelijk om de vliegers en het grondpersoneel optimaal voor te bereiden op de QRA (Quick Reaction Alert) Benelux taak.

Lees meer

Woningbouw in Mantgum NIET op slot!

Bij sommige Mantgumers is er de zorg dat als de 12 woningen die aan het CPO zijn toegezegd worden gerealiseerd, overige woningbouw de eerste 10 jaar op slot zou zitten. Dit is niet het geval! Plannen die voorzien in een behoefte en die gedragen worden door de gemeenschap zijn voor de gemeente bespreekbaar. In de gemeente Littenseradiel was er sprake van een toewijzing van ongeveer 1 nieuwe woning per jaar. De gemeente Leeuwarden gaat hier anders mee om. Doarpsmienskip Mantgum heeft contact gehad met de gemeente en ons is het volgende meegedeeld:

Lees meer

Informatiebijeenkomst ontwerp volkshuisvesting

Op 30 juni heeft het college van B&W positief besloten om de ontwerp volkshuisvestingsvisie voor een ieder ter inzage te leggen. De ontwerp volkshuisvestingsvisie ligt ter inzage van dinsdag 1 september tot en met woensdag 30 september. Om u hierover goed te kunnen informeren organiseren wij twee informatiebijeenkomsten op donderdag 10 en dinsdag 15 september (zie afbeelding).

Lees meer

Gezocht: Duurzame Denkers

De Friese Milieufederatie (FMF) is bezig met het opstellen van een nieuwe Meerjarenvisie 2021 – 2024. In deze visie staat haar visie en missie en de acties die ze komende jaren gaat ondernemen om Fryslân nog mooier en duurzamer te maken. Wij zoeken mensen die met ons mee willen denken en willen reflecteren op het nieuwe plan.

Wat zoeken wij:

Mensen die dit najaar 2x bij elkaar willen komen (digitaal of fysiek) om te reflecteren op de nieuwe Meerjarenvisie.
Mensen uit diverse geledingen uit de Friese samenleving: jong, oud, wetenschappers, kunstenaars. Alles kan, zolang ze zich maar betrokken voelen bij Fryslân en passie hebben voor duurzaamheid
Een groep van maximaal 10 mensen. Daarbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Lees meer