Woningbouw in Mantgum NIET op slot!

Bij sommige Mantgumers is er de zorg dat als de 12 woningen die aan het CPO zijn toegezegd worden gerealiseerd, overige woningbouw de eerste 10 jaar op slot zou zitten. Dit is niet het geval! Plannen die voorzien in een behoefte en die gedragen worden door de gemeenschap zijn voor de gemeente bespreekbaar. In de gemeente Littenseradiel was er sprake van een toewijzing van ongeveer 1 nieuwe woning per jaar. De gemeente Leeuwarden gaat hier anders mee om. Doarpsmienskip Mantgum heeft contact gehad met de gemeente en ons is het volgende meegedeeld:

Er liggen momenteel voor Mantgum op de plank:

12 rechten (contingenten) voor het CPO

6 “harde” rechten vastgelegd in het bestemmingsplan Mantgum, locatie geschikt voor starterswoningen. 

9 “zachte” rechten, toegezegd in een principebesluit. Hiervoor moet nog wel een planologische procedure doorlopen worden. Locatie geschikt voor seniorenwoningen.

En wat goed is om te weten, de gemeente Leeuwarden stelt het volgende (citaat): 

“In de woningbouwafspraken met de provincie hebben we ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om medewerking te verlenen aan functiewijziging naar wonen. Het is dus zeker niet zo, dat de contingenten nu “op” zijn. Als er goede plannen zijn, die gedragen worden door het dorp en waarvan aangetoond wordt dat er behoefte is, dan kunnen we daarover altijd met elkaar in gesprek.”

Deze insteek van de gemeente biedt ons dorp kansen voor diverse doelgroepen plannen te ontwikkelen. Doarpsmienskip is hier dan ook zeer content mee!

Doarpsmienskip Mantgum