Geen Meinummer van Mandeguod

Foar it maaie-nûmer fan Mandeguod wie net genôch kopij binnenkommen om in goed nûmer te meitsjen, reden foar de redaksje fan Mandeguod om gjin maaie-nûmer út te jaan. Om 1 juny hinne komt no de earstfolgjende Mandeguod út, mei uteraard ek de kopij dy't foar it maaienûmer ynstjoerd wie. De uterlike datum om kopij yn te stjoeren foar dit juny-nûmer is 14 maaie.