Opbringst Kollekte Kankerbestriding

Wy ha dit jier wer in prachtich bedrag ophelle! KWF logo
De kollekte foar KWF hat € 968,86 opbrocht.
Alle ‘kollektebusrinners’: tige tank foar jim ynset!

Coby Kirkenier
(KWF-koördinator Mantgum)