Muziek Theater Brekbere Sirkel

CulturNieuws van de cultuurcommissie
De voorstelling  'Brekbere Sirkel' de Friestalige bewerking van het Vlaamse theaterstuk (en film) 'The Broken Circle Breakdown' die gepland was op dinsdag 27 maart aanstaande gaat helaas definitief niet door. De muziektheatervoorstelling met Tet Rozendal, Wybo Smids en Gurbe Douwstra kan niet doorgaan in verband met een eerder opgelopen hersenschudding van Tet Rozendal. Het herstel duurt langer dan gehoopt.

DE SIRKEL IS BRUTSEN
It is mei pine yn it hert dat wy bekend meitsje moatte dat de plande ekstra foarstellings fan dat prachtige toanielstik ‘Brekbere Sirkel’ net mear trochgean kinne. De foarstellings wienen al útsteld fanwege it ûngemak fan haadrolspylster Tet Rozendal. Sy foel yn desimber hurd op ‘e holle en rûn dêrby in swiere harsenskodding op. It is yntusken dúdlik wurden dat it herstel langer duorje sil as dat elkenien hope en ferwachte hie. It is dan ek net dúdlik wannear’t Tet wol wer fit genôch wêze sil om sa’n oangripend en yntensyf stik as dit spylje te kinnen. Dêrom ek is besletten gjin nije data te plannen. Tet moat har no earst safolle mooglik rjochtsje op in folslein herstel. Wy fine it spitich, foaral foar Tet fansels, mar ek foar ús as meiwurkers oan de Brekbere Sirkel en foar jimme, it publyk dat dit stik graach noch(ris) sjen woe. Lykwols, it is net oars.

Gurbe Douwstra